Artza Alinu

Artza alinu (6)

K'var charashnu vegam zaranu (2)

Aval od lo katzarnu (4)

Retour

Hatikvah

Kol od baleivav p’nima

Nefesh Y’hudi homiya

Ul’fa’atei, mizrach kadima

Ayin l’tzion tzofia

Od lo avda tikvatenu

Hatikvah sh’not alpayim

Lih’yot am chofshi b’artzenu

Eretz tzion Virushalayim.

Retour

Yeroushalayim Shel Zahav

1.

Avir-harim tzalul kayain

Vereyakh oranim

Nisa beruakh haarbayim im kol paamonim

Uvetardemat ilan vaeven shvuya bakhaloma

Hair asher badad yoshevet

Uveliba khoma

Refrain

Yerushalayim shel zahav

Veshel nekhoshet eshel or

Halo lekhol shirayikh ani - kinor

2.

Eykha yavshu borot-hamayim

Kikar-hashuk reyka

Veeyn poked et har-habayit bair haatika

Uvamareot asher basela

Meyalelot ruhot

Veeyn yored el yam-hamelakh

Bederekh Yerikho

Refrain

3.

Akh bevoyi hayom lashir lakh

Velakh liksor ktarim

Katonti mitziyir banaikh

Umeakharon hameshorerim

Ki shmekh tzorev et hashfatayim

Kineshikat-Sharaf

Im eshkakhekh Erushalayim, asher kula zahav

Refrain

4.

Khazarnu el borot-hamayim lashuk velakikar

Shofar kore be har-habayit bayir haatika

Uvamareot asher basela

Alfey shmashot zorkhot

Nashuv nered le yam-hamelakh

Bederekh Yerikho

Retour

Al Kol Eileh

Al had’vash v’al ha’oketz al hamar v’hamatok

Al biteinu hatinoket shmor eili hatov

Al haesh ham’voeret al hamayim hazakim

Al haish hashav habayta min hamerchakim

Al kol eileh al kol eileh

Shmor na li eili hatov

Al had’vash v’al ha’oketz

Al hamar v’hamatok

Al na ta’akor natu’a

Al tishkach et hatikvah

Hashiveini v’ashuvah

El ha’aretz hatova

Sh’mor eili al zeh habayit al hagan al hachoma

Mi’yagon m’pachad peta umimilchama

Sh’mor al ham’at sh’yesh li al ha’or v’al hataf

Al hapri shelo hevshil od v’shene’asaf

Retour

Hava Nagila

Hava nagila (3x) v’nis’m’cha.

Hava n’ran’na (3x) v’nis’m’cha.

Uru, uru achim,

Uru achim b’lev sameach

Retour

Heiveinu

Heiveinu shalom aleichem,

Aleichem heiveinu shalom. (2x)

Hinei ma tov uma na’im,

Shevet achim gam yachad. (2x)

Retour

Hinei Ma Tov

Hinei ma tov uma na’im,

Shevet achim gam yachad.

Retour

Oseh Shalom

Oseh shalom bimromav

Hu ya’aseh shalom aleinu

V’al kol-Yisrael, v’imru: "Amen."

 

Retour

Dodi Li

 

Dodi li va’ani lo haro’eh

Bashoshanim. Dodi li.

Mi zot olah min hamidbar (2x)

Mikuteret mor u’levonah (2x)

Libavtini achoti chalah (2x)

Uri tzafon uvo’i teman (2x)

Retour

Tzena

Tzena, tzena, tzena, tzena

Habanot, urena chayalim bamoshava.

Al-na, al-na, al-na, al-na,

Al-na titchabena miben-chayil ish tzava.

Retour