Dona

 

Egel rach kashur bechevel

Al ha’agala mutal.

Ulema’ala bashamayim

Efronim mamri’im el al.

Ruach stav tzochek lo,

Tzochek umit’holel,

Tz’chok utz’chok miboker or

V’ad chatzi haleil.

Dona, dona, ...

Retour

Baa Mnucha

 

Baa mnucha layagea

Umargoa l'amel

Laila chi ver mistarea

Al s'dot emek yizr'el

Tal milmata ul'vana meal

Mibet alfa ad nahalal

 

Ma ma laila milel

D'mama b'yizr'el

Numa emek erets tiferet anu l'chamishmeret

Retour

Balayla al 'hadesh

1.

Neshev bakhutz kol kah yafe yafe halaila

Nashir reyim nashir lekhol tzliley metar

Shirim pshutim shirim yafim

Al ahava vekaitz

Shirey halef hahem shirey halev hahem sheeyn kmotam

2.

Veal tishal al ma nafshi akhshav rogeshet

Hen eyn davar asher ohav ohav yoter

Mikan lishkav mistam lishkav balayla al hadeshe

Lehitbonen bakokhavim lehitbonem umezamer

3.

Kipat kokhav hairi li panayik

Ashut elaykh bemifras gaaguim

Eli hatov eli hatov

Ma samta bo bakayitz

Asher hofekh asher hofekh otanu kat meshugaim

4.

Bemakhela leylit shketa umeumteret

Sharim shlosha sharim gam arbaa kolot

Vehareut vehareut kegal afel overet

Umelatefet kheresh melatafet kheresh kalilot

 

La la la...

Retour

Bashana Habaa

.Bashana habaa neshev al hamirpeset

Benispor tziporim nodedot

Yeladim bekhufsha yevsakhaku tofeset

Beyn habait ubeyn hasadot

 

Refrain

Od tir'e od tir'e

Kama tov ihie bashana habaa

2.

Anavin adumim yavshilu ad haerev

Iugshu tzonenim lashulkhan

Yerukhot redumim yiesu al em haderekh

Itonim eshanim veanan

 

Refrain

3.

Bashana habaa nifros kapot edayim

Mul haor hanigar halavan

Anafa levana tifros baor knafayim

Mul hashemesh tizrakh betokhan

 

Refrain

Retour

Chai

 

1.

Shim'u achay, ani od chay

Ushtey eynay od nisaod laor

Rabim chochay ach gam prachay

Ulefanay - shanim rabot misfor

Ani shoel' u mitpalel

 

Refrain

Chai (3x) ken ani od chai

Ze hashir shesaba shar etmol' leaba

Vehayom ani

Ani od chai

Am Israel chai

2.

Homim yamay veleylotay

Uveshamay amud haesh od kam

Ashir beday efros yaday

Leediday asher meever yam

Ani shoel...

Retour

Chorshat Ha Ekaliptus

 

K'she'eemah ba'ah hiney yafa utzeirah

Az abba al givah banah lach bayit

Chalfu ha'avivim, chatzi me'ah avrah

V'taltalim hafchu sheva bintayim

 

Aval al chof Yarden, kmo me'umah lo karah

Otah hadumiyah v'gam otah hataforah

Chorshat ha'ekaliptus

Hagesher, Hasirah,

V'reyach hamaluach al hamayim

 

M'ever la'Yarden ra'amu hatotachim

V'hashalom chazar b'sof ha'kayitz

V'chol hatinokot - hayu la'anashim

V'shuv al hagivah hekimu bayit

 

Aval al chof...

Retour

Eyn Guedi

 

1.

Yam hamavet hakakhol balat yanua

Umimaal anana ktana tashut

Etz haeshel bidmama yazua

Zekol kav bakhol yafe kharut

Haadama tatzhiv balahat shemesh

Veavak makhnik yauf barum

Akh Eyn-Gedi lo tisbol bakemesh

Ba ishlot gavan yarok vakhum

 

Refrain

Eyn Gedi

Ma haya ki tzamakht bakhama

Eyn Gedi

Eikh plagim bakh khotrim bashmama

Eyn Gedi,

Bakh hayofi yofa bekhol hod

Vehalef yaharher veakhmod

2.

Yam hamavet hakakhol bamat yanua

Vekhol har po itnase gee varam

Venakhal Arugot ze hayadua

Mahalakha eyshir el tokh hayam

Haadama tazthil belahat sheme

Akh Eyn Gedi iz geve midbar

Yom khadash velotzofen leeri

Veatid mazhir tzofen lahamakha

 

Refrain

Retour

Hareut

 

Al hanegev yored leil hastav

Umatzit kochavim kheresh kheresh

Et haruakh over el hasaf

Ananim mehalkhim al haderech

 

Kvar shana, lo hirgashnu kim'at

Eich avru hazmanim besdoteynu

Kvar shana, vnotarnu meat

Ma rabim sheeynam kvar beynenu

 

Ach nizkor et kulam

Et yafe hablorit vehatohar

Ki reut shekazot leolam

Lo titen et libenu leshkoakh

Ahava mekudeshset bedam

At tashuvi beynenu lifroakh.

 

Hareut, nesanukh bli milim

Afora, akshanit veshoteket

Milelot haeyma hagdolim

At noteret adira vdoleket

 

Hareut, kinaraikh kulam

Shuv bishmekh nekhayekh venelekha

Ki reim shenaflu al harvam

Et khaikh hotiru lezekher

 

Pizmon khozer:

Akh nizkor et kulam

Et yafe hablorit vehatohar

Ki reut shekazot leolam

Lo titen et libenu lishkoakh

Ahava mekudeshset bedam

At tashuvi beynenu lifroakh.

Retour