Hora

 

1.

Od mazhif hasade sheazavnu az

Od haarets noset evula

Veod yafim hem haleylot beknaan

Terem hashemesh ola

2.

Od rakevet khotsa sham pardes yarok

Khasida od rogaat meal

Veod nisa baarafel' baemek

Beyn hazrikha vehatal'

 

Refrain

Vegam hakhora hahu im hahe!

Kola od ole kola lo nadam

Vegam hakhora hahu im hahe

Shira memale libi leolam

3.

Od shatim agananim al batey harir

Vehayam melatefet hakhof

Veod nishma eykh bilvavot poem lo

Zemer yashan imakhol'

 

Refrain

Retour

Lu Yehi

 

1.

Od yesh mifras lavan baofek

Mul anan shakhor kaved

Kol shenevakesh - lu yehi

Veyim bakhalanot haerev

Or nerot hakhag roed

Kol shenevakesh lu yehi

 

Refrain

Ly yehi

2.

Ma kol anot ani shomea

Kol shofar vekol tupim

Kol shenevakesh lu yehi

Lu tishama betokh betokh kol ele

Gam tfila akhat mipi

 

Refrain

Retour

Ma Avare'h

1.

Ma avarekh lo bame evorakh

Ze haeled shaal hamalakh

 

Uverakh lo khiukh shekamohu kaor

Uverakh lo eynaim gdolot veroot

Litfos ban kol perakh vekol tzipor

elev lehargish bo et kol hamareot

 

Refrain

2.

Ma avarekh lo bame evorakh

Ze hanaar shaal hamalakh

 

Verakh lo reglayim lirkod ad eyn sof

Nefesh lizkor ba et kol halkhanim

Yad haosefet tzdafim aley khof

Ozen kshuva ligdolim uktanim

3.

Ma avarekh lo bame evorakh

Ze hanaar shaal hamalakh

 

Uverakh ki yaday halmudot bifrakhim

Yitzmekhu gam lilmod et otzmot haflada

Veraglayim rokdot et masa hadrakhim

usfatav hasharot et miktzav hapkuda

4.

Ma avarekh lo bame evorakh

ze hagever shaal hamalakh

 

Natati lo kol sheefshar li latet

Shir vekhiyukh vereglayim lirkod

Veyad meudenet velev meratet

Uma evarekh, evarekh lekha od?

 

Ma avarekh lo bame evorakh

Ze hayeled shaal hamalakh

 

Hanaar haze akhshav hu malakh

Lo od evorkhuhu lo od evorakh

Elohim elohim elohim!

Lu rak brakhta lo khayim

Retour

Machar

 

1.

Machar ulay nafliga basfinot

Mikhof Eylat ad khof shenhav

Veal' hamashkhatot haesha

Yat'inu tapukhey zahav

Refrain

Kol ze eyno mashal' velo khalom

Zenakhon kaor batzohoraim

Kol ze evo machar im lo hayom

Veim lo machar az mokhrotayim

2.

Machar ulay bekhol hamish'olim

Ari beeder tson inhag

Machar yaku beelef inbalim

Hamon paamonim shel khag

Refrain

3.

Machar yakumu elef shikunim

Veshir yauf bamirpasot

Ishal kalaniyot betsivanim

Yaalu mitokh haharisot

Refrain

4.

Machar k'she hatsava ifshot madav

Libeynu yavor ledom

Machar kol ish ivne vishtey yadav

Et mashehu khalam hayom

Refrain

Retour

Noladati Lashalom

 

Ani noladeti

Et hamanginot

ve'el hashirim

Shel kol hamedinot

Noladeti lalashon

Vegam lamakom

Lame'at, lehamon

Sheyoshit yad leshalom

Refrain

Ani noladeti lashalom sherak yagi'a

Ani noladti lashalom sherak yavo

Ani noladti lashalom sherak yofi'a

Ani rotze ani rotza lihyot kvar bo

Noladti le'uma

Vela shanim alpay'im

Shmura laadama

Vela chelkat shamayim

Vehi ro'a tzofa

Hine ole hayom

Vehash'a yafa

Zohy sh'at shalom

Refrain

Retour

Shir Lashalom

 

1.

Tnu lashemesh laalot

Laboker lehayir

Khazaka shebatfilot

Otanu lo takhzir.

2.

Mi asher kava nero

Uveafar nitman

Bekhi mar lo yairo

Lo yakhziro lekan

3.

Yish otanu lo yashiv

Mibor takhtit afel,

Kan lo eylu lo simkhat hanitzakhon

Velo shirey halel!

Refrain

Lakhen, rak shiru shir lashalom

Al tilkhashu tfila!

Mutav tashiru shir lashalom

Bitzeaka gdola!

4.

Tnu lashemesh lakhador

Mibaad laprakhim,

Al tabitu laakhor,

Hanikhu laholkhim.

S'u eynayim betikva

Lo derekh kavanot.

Shiru shir laahava

Velo lamilkhamot!

Al tagidu "Yom yavo" -

haviyu et hayom!

(Ki lo khalom hu_

Uvekol hakikarot

Hariu lashalom

Retour

Simona miDimona

 

Yom-yom al ramat-Dimona

Sham nitzevet khi nuga

Shezufa ushma Simona

Umtzala leven zuga

Refrain

Biyokedet ahava lashkhora velanava velibi laron-yarona

Lesimona miDimona

Hey, Simona, mi Dimona

Hey, Simona-mona mi Dimona

Retour