Hafinjan

Haru'akh noshevet krira,
nosifa keysam lam'doura.
Vekakh bizro'ot argaman
ba'esh ya'ale kekorban.
Ha'esh meav'hevet
shira melavlevet
sovev lo, sovev hafinjan.
La, la, la,...

Ha'esh lakeysam telakhesh,
admu ko panenou ba'esh.
Im lanu tigboret tukhan
mikol bdal anaf shebagan.
Kol etz vekol kheresh
yashir azay kheresh
sovev lo, sove hafinjan.
La, la, la,...

Yerushalayim

Meal pisgat har hatzofim
Shalom lach, Yerushalayim
Meial pisgat har hatzofim
Eshtachave lach apayim
Meia dorot chalamti alayich
Lizkot, lirot beor panayich

Yerushalayim, Yerushalayim
Hairi panayich livneych
Yerushalayim, Yerushalayim
Meychorvotayich evneich!

Meial pisgat har hatzofim
Shalom lach, Yerushalayim
Alfey golim miktzot kol teyvel
Nosim eliayich einayim
Bealfei brachot hayi berucha
Mikdash melech ir melucha,
Yerushalayim Yerushalayim
Ani lo azuz mipo
Yerushalayim, Yerushalayim,
Yavo haMashiach, yavo

Zemer Atik

Od nasuva el nigun atik
vehazemer yif veye'erav
Od gavia meshumar nashik, nashik,
alizei einayim ulevav.

Tovu, tovu ohaleinu
ki machol hiftsi'a
Tovu, tovu ohaleinu,
od nashuva el niguyn atik.

Ani Ohev Ata'h

Ani ohev otach kol hazman,
Ani rotzeh atach kol hazman,
Ani ohev otach kol hazman, kol hazman.
Otach, otach, otach,
Rak otach, otach
Ani ohev, ani ohev.

Ani minashek otach kol hazman,
Ani michabek otach kol hazman,
Ani ohev otach kol hazman, kol hazman.

Erev Shel Shoshanim

Erev shel shoshanim
Netzeh nah el habustan
Mor b'samim ulevonah
L'reglech miftan

Refrain
Lailah yored l'at
v'ruach shoshan noshvah
Havah elchash lach shir balat
Zemer shel ahavah

2.
Shachar homah yonah
Roshech maleh t'lalim
Pich el haboker shoshana
Ektefenu li

Refrain

Halleluya (1er à l'Eurovision)

1.
Haleluyah laolam
Haleluyah yashiru kulam
Bemila akhat bodeda
Halev male behamon toda
Veholem gam hu, eyze olam nifla.

Refrain
Haleluyah im hashir
Haleluya al yom shemeyir
Haleluya al ma shehaya
Uma sheod lo haya - haleluyah

2.
Haleluyah laolam
Haleluya ashiru kulam
Vehayinbalim hagdolim ihadhehu behamon tzlilim
Veyitanu hem yimru haleluya

3.
Haleluyah al hakol
Haleluya al makhar veetmol
Haleluya utnu yad beyad
Veshir milev ekhad haleluyah

Mayim mayim

Ushavtem mayim besason
Mimayney hayeshua
Mayim (4) Hoy, mayim besason (2)
Ha, ha, ha, ha
Mayim (6) besason
Mayim (6)
Mayim (3) besason (2)


Mi Pi El

En adir kadonai v'en baruch k'ven Am'ram
En g'vira katora
En dorsheha k'yisrael
Mi pi El mi pi El
Y'vorach Yisrael

Siman Tov

Siman tov
Umazl tov
Y'helanu ul'chol Yisrael