New.co.il27/11/02 - םויה תושדח
(09:05:העשמ) (סא ירוא) 15 ןב ורקדש דשחב 17 ינב 3 לש םרצעמ תא ךיראהל שקבת הירהנ תרטשמ :ץראה
(08:45:העשמ) הירוסו ןונבל תא ףוקתל ידכ קאריעב תיאקירמאה הפיקתה תא לצנת לארשי :הללאבזיח גיהנמ :ץראה
(08:45:העשמ) תינומה הדמשהל קשנ רחא קאריע לש רברפב שפחל ולחה ם``ואה יחקפ :ץראה
(08:24:העשמ) לע עידוהש ןמזב ,םיאניתשלפ תורוקמ י``פע ,רקוב תונפל גרהנ םכש דיל רכסע הנחממ 24 ןב
םוצה תליחת
:ץראה
(07:50:העשמ) 12:30 העשהמ לחה תובכרה תעונת תא תיבשהל םייאמ תבכרה ידבוע דעו :ץראה
(07:22:העשמ) צ``החא םייתסי ליגרתה .ףרועה דוקיפ ליגרת תעכ םייקתמ תובוחרבו ןויצל ןושארב :ץראה
(07:22:העשמ) רדנטב תינוכמ תושגנתהב םדא ינב 7 ועצפנ ןורשב םיכרד תנואתב :ץראה
(07:22:העשמ) םילשורי חרזמב רקובה אלע ובא םע שגפיהל רומא גרוב תסנכה ר``וי :ץראה
(06:50:העשמ) םויה ותבשי אל רוביצה תואירב תויחא :ץראה
(23:55:העשמ) (רלוגר ןונרא) ןינ`גב ליעפב שקנתה ל``הצ :םיאניתשלפ תורוקמ :ץראה
(23:01:העשמ) הללאמרל ןופצמ אמיר תיב הרייעל סנכנ להצ חוכ :םייניתשלפ תורוקמ :ץראה
(22:36:העשמ) 20 וקב עוגיפב גרהנש ינמורה ,הגרו ה`צרימל ופיב וינוטנא ןאס תייסנכב ךרענ הבכשא סקט
םילשוריב
:ץראה
(22:36:העשמ) הזע תעוצרמ הגיסנלו םיאניתשלפהמ תודרפיהל םיכסי דוכילהש יאנתב ,תודחא דעב ינא :ענצמ :ץראה
(22:13:העשמ) דוד) ,םורד ןוויכל םימוסח םיביתנ ינש ;אקרז-א ראס`ג דיל ,ףוחה שיבכב הכפהתה רלוס תיאשמ
(רנטר
:ץראה
(22:13:העשמ) ``דאופל ושעש היצמיטיגל-הדה לע סעוכ`` ;תסנכב םוקמ לע דדומתי אל (הדובע) יריש ןמציו כ``ח :ץראה
(22:00:העשמ) עינמה ,הרטשמה תכרעהל .םילוח תיבל ינוניב בצמב הנופ ;א``תב ןיקניש בוחרב רקדנ 27 ןב
ילילפ
:ץראה
(21:52:העשמ) הקוקז איהש ררבתי םא טוירטפ יליט לארשיל קפסנ ,תעה אובב :רדרש דראהרג ,הינמרג רלצנאק
םהל
:ץראה
(21:46:העשמ) ינור) רוזאב םיישאר םישיבכב םימוסחמ הרטשמה הביצה ,ןורשב לבחמ תרידח לע תוערתה לשב
(רגניז
:ץראה
(21:46:העשמ) תופצהל ששחמ ,הילטיא ןופצב ,הנונדרופ הרייעב םהיתבמ םינופמ םדא ינב 1,000-מ רתוי :ץראה
(21:46:העשמ) תושאר לע תודדומתהב ,14% םיטבלתמ ,32% והינתנ ,54% ןורש :1 ץורע רובע `צוו טקרמ רקס
דוכילה
:ץראה